Hồng Hà, Nguyễn, Nguyễn Ngọc Mẫn Kiều, Hứa Ngọc Thanh Tâm, và Trần Đỗ Hùng. “ĐẶC ĐIỂM LƯU HUYẾT NÃO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN BẤT THƯỜNG LƯU HUYẾT NÃO Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 21, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2325.