Phước Lộc, Đoàn, Trần Vũ Uyên, Nguyễn Cảnh Chương, Dương Hồng Chương, Lương Thị Lan Anh, Đoàn Thị Kim Phượng, Đào Thị Trang, Hà Thị Minh Thi, Trần Nhật Thăng, Nguyễn Vạn Thông, Trịnh Nhựt Thư Hương, Lê Hồng Thịnh, Thị Thanh Thủy Đỗ, Trương Đình Kiệt, Nguyễn Hoài Nghĩa, Phan Minh Duy, Giang Hoa, và Tăng Hùng Sang. “THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2342.