Minh Tâm, Dương, và Trần Nguyễn Ngọc. “THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2350.