Minh Kha, Nguyễn, Trần Nguyễn Phương Hải, Trần Đại Cường, Trần Hữu Chinh, Võ Phương Quỳnh Trà My, Trần Thị Kim Xuân, và Hoàng Văn Sỹ. “BIẾN ĐỔI NHỊP TIM VÀ ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN VIỆT NAM CÓ BỆNH LÝ TIM MẠCH”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 25, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2355.