Ngọc Trung Dung, Huỳnh, Trì Kim Ngọc, Lê Phú Nguyên Thảo, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, và Trần Công Luận. “TÁC DỤNG ĐIỀU HÒA HORMON SINH DỤC CỦA HAI CHẾ PHẨM TỪ ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO DO CÔNG TY TNHH LAVITE SẢN XUẤT”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 23, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2356.