Trọng Hiếu, Nguyễn, Phan Thanh Hải, Phạm Thị Thu Thủy, Jasmine Thanh Xuân, Nguyễn Văn Chủ, Trần Thị Thanh Hương, Nguyễn Hữu Thịnh, Trần Đức Huy, Nguyễn Duy Sinh, Nguyễn Văn Thiện Chí, Lương Bắc An, Cao Văn Thịnh, Huỳnh Quang Huy, Đỗ Thị Thanh Thủy, Trương Đình Kiệt, Nguyễn Hoài Nghĩa, Phan Minh Duy, Giang Hoa, và Trần Lê Sơn. “XÂY DỰNG QUI TRÌNH SINH THIẾT LỎNG SPOT-MAS PHÁT HIỆN NHIỀU LOẠI UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN SỚM”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 20, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2360.