Ngọc Như Khuê, Nguyễn, Vũ Thị Quỳnh Hậu, Nguyễn Anh Khoa, Lê Phúc, và Nguyễn Hữu Huyên. “ĐẶC ĐIỂM HẬU COVID-19 TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2021”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 21, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2362.