Văn Sỹ, Hoàng, Trương Phi Hùng, Nguyễn Đinh Quốc Anh, Vương Anh Tuấn, Lê Ngân, Nguyễn Thuỳ Trang, và Nguyễn Minh Kha. “MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 28, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2363.