Thanh Xuân, Nguyễn, Phạm Quốc Toản, Vũ Văn Huỳnh, Lê Đình Anh, và Đặng Đức Trịnh. “MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP”. Tạp chí Y học Việt Nam 513, no. 1 (Tháng Tư 27, 2022). Truy cập Tháng Năm 29, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2373.