Thị Trúc Quỳnh, Vũ, Nguyễn Bá Vượng, Lương Minh Tuấn, Hồ Tú Thiên, và Nguyễn Phương Hiền. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ THỰC TRẠNG GIẢM THÍNH LỰC CỦA BỘ ĐỘI THI CÔNG CÔNG TRÌNH NGẦM QUỐC PHÒNG ”. Tạp chí Y học Việt Nam 515, no. 1 (Tháng Sáu 22, 2022). Truy cập Tháng Sáu 26, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2669.