Ngọc Tấn, Hoàng, Vũ Hồng Thăng, và Nguyễn Thị Thu Hiền. “KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN BẰNG ĐỐT NHIỆT SÓNG CAO TẦN”. Tạp chí Y học Việt Nam 515, no. 1 (Tháng Sáu 22, 2022). Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2673.