Anh Khoa, Nguyễn, Vũ Thị Quỳnh Hậu, và Đặng Thị Phương Duyên. “TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 515, no. 1 (Tháng Sáu 22, 2022). Truy cập Tháng Sáu 28, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2676.