Thị Nương, Trần, Nguyễn Quốc Kính, Lưu Quang Thuỳ, Đào Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Vân Anh, và Ngô Mạnh Dinh. “ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÔ HẤP, TUẦN HOÀN VÀ MỘT SỐ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN TRONG GÂY MÊ BẰNG SEVOFLURAN KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG DỰA VÀO MAC VÀ BIS Ở TRẺ EM”. Tạp chí Y học Việt Nam 515, no. 1 (Tháng Sáu 22, 2022). Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2688.