Y HỌC VIỆT NAM, TẠP CHÍ. “TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020”. Tạp chí Y học Việt Nam 489, no. 1 (Tháng Sáu 29, 2022). Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837.