Thị Hinh, Vũ, Nguyễn Văn Liệu, Nguyễn Đoàn Thuỷ, Trương Huệ Linh, Nguyễn Thu Hà, Kiều Thị Hậu, và Phạm Ngọc Huyền. “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON”. Tạp chí Y học Việt Nam 516, no. 2 (Tháng Bảy 31, 2022). Truy cập Tháng Tám 12, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3037.