Hùng Kiên, Đỗ. “PHÂN TÍCH TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN HÓA CHẤT BỔ TRỢ VINORELBINE/CISPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ”. Tạp chí Y học Việt Nam 516, no. 2 (Tháng Bảy 31, 2022). Truy cập Tháng Chạp 1, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3047.