Quang Thắng, Bùi, Bùi Văn Nhơn, Lâm Thị Trang, và Nguyễn Lân Hiếu. “KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP”. Tạp chí Y học Việt Nam 516, no. 2 (Tháng Bảy 31, 2022). Truy cập Tháng Sáu 20, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3051.