Văn Hùng, Phạm, Trần Hồng Trâm, Đoàn Hữu Thiển, và Nguyễn Duy Thái. “THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ CHÍ MINH, TỨ KỲ, HẢI DƯƠNG”. Tạp chí Y học Việt Nam 516, no. 2 (Tháng Bảy 31, 2022). Truy cập Tháng Tám 9, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3055.