Văn Thực, Lê, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Tiến Mạnh, Trần Nam Long, Nguyễn Đình Hợp, và Lò Đức Thành. “BÁO CÁO CA LÂM SÀNG: VẾT THƯƠNG ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG VÀ TĨNH MẠCH CẢNH TRONG TRÁI”. Tạp chí Y học Việt Nam 516, no. 2 (Tháng Bảy 31, 2022). Truy cập Tháng Tám 20, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3071.