Tấn Vinh, Nguyễn, Nguyễn Hữu Dũng, và Lê Việt Thắng. “MỐI LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VỚI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3218.