Huy Hùng, Trần, Đinh Gia Khánh, và Bùi Thị Thanh Vân. “TIÊM KHỚP CÙNG CHẬU DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA CẮT LỚP VI TÍNH: NHỮNG KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3219.