Đăng Minh Trí, Bùi, và Trần Minh Sang. “LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ ĐIỀU TRỊ BẰNG CYCLOPHOSPHAMID”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 3, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3225.