Văn Vĩnh, Tăng, Đoàn Minh Trí, và Trần Xuân Vĩnh. “CHẤT LƯỢNG CỦA PHỤC HÌNH MÃO RĂNG SỨ KIM LOẠI SAU 3 NĂM”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 4, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3230.