Tú Mỹ, Ong, Nguyễn Kiên Cường, và Phạm Thành Suôi. “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ SỰ TUÂN THỦ TRONG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3239.