Thanh Vũ, Phạm, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Văn Tập, Lâm Minh Quang, Nguyễn Đức Huệ, và Phan Thị Diện. “CONG VẸO CỘT SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TIỂU HỌC DÂN TỘC KHMER TẠI 2 TỈNH SÓC TRĂNG VÀ AN GIANG”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Giêng 27, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3242.