Hoàng Nhân, Lê, và Nguyễn Thành Long. “KHẢO SÁT TỈ LỆ TRẦM CẢM VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN SUY TIM ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG THÁP”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Giêng 27, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3244.