Huyền Thoại, Nguyễn, Nguyễn Duy Kháng, và Nguyễn Thị Hồng Tuyến. “TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Chạp 6, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3248.