Thanh Hà, Trần, Nguyễn Lĩnh Toàn, Nguyễn Quang Duật, và Dương Quang Huy. “NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH NỘI SOI, MÔ BỆNH HỌC CỦA POLYP ĐẠI TRỰC TRÀNG KÍCH THƯỚC TRÊN 10MM”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Giêng 27, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3249.