Văn Công, Cung. “U CASTLEMAN TRONG TRUNG THẤT SAU – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Chín 27, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3253.