Xuân Thùy, Nguyễn, Vũ Trường Thịnh, và Lâm Văn Long. “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐỒNG THỜI LIÊN MẤU CHUYỂN VÀ DƯỚI MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH BẰNG NẸP VÍT KHÓA TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 3, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3263.