Hồng Tuấn, Lê, và Đoàn Kim Khang. “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 517, no. 2 (Tháng Tám 26, 2022). Truy cập Tháng Mười 2, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3267.