Đức Huy Hoàng, Đỗ, Trần Bảo Ngọc, và Nguyễn Thị Thu Hường. “KẾT QUẢ SỚM XẠ TRỊ GIA TỐC CÓ HOẶC KHÔNG KẾT HỢP ĐỒNG THỜI HÓA TRỊ UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG TẠI THÁI NGUYÊN”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3604.