Thị Lan Chi, Nguyễn, Hà Trần Hưng, và Lê Quang Thuận. “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY HUYẾT TƯƠNG 1,5 THỂ TÍCH TRONG SUY GAN CẤP DO NGỘ ĐỘC CẤP”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3612.