Thị Hồng Vân, Nguyễn, Bùi Lê Vĩ Chinh, Đỗ Quang Dương, Chung Khang Kiệt, Tô Ngọc Nữ Như Ý, và Lê Quan Nghiệm. “XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 5, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3613.