Ngọc Anh, Trần, và Chu Thị Hạnh. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN CỦA BỆNH PHỔI MÔ KẼ”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3615.