Thị Kiều Nương, Huỳnh, Nguyễn Ngọc Chi Lan, Nguyễn Hoàng Ngân, và Lê Minh Hoàng. “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA BÀI THUỐC HOÀNG KỲ QUẾ CHI NGŨ VẬT THANG TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3621.