Đắc Đông, Phạm, và Phan Lê Thắng. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3624.