Thị Thu Huyền, Nguyễn, Trần Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Mai Trúc, Bùi Thị Phương Thảo, và Nguyễn Thị Thu Thủy. “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 6, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3626.