Bá Tuấn, Lê, Nguyễn Văn Hướng, và Mai Đức Thảo. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, ĐIỆN SINH LÝ THẦN KINH CỦA TỔN THƯƠNG DÂY THẦN KINH TRỤ Ở KHUỶU TAY”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3628.