Tấn Hưng, Đinh, Nguyễn Thị Tuyết Trinh, Tô Huệ Nghi, và Lê Quan Nghiệm. “XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3631.