Hoàng Quốc Chinh, Đỗ, và Nguyễn Quang Trung. “NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ CHẨN ĐOÁN VIÊM HỌNG DO LIÊN CẦU NHÓM A”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3637.