Kim Huệ, Nguyễn, và Lê Hoàng. “NHẬN XÉT PHẪU THUẬT SOI BUỒNG TỬ CUNG CAN THIỆP MỘT SỐ TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN A THÁI NGUYÊN”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3638.