Quốc Doanh, Nguyễn, Dương Thị Thu Trà, Nguyễn Hương Giang, Vũ Kim Duy, Nguyễn Thanh Thảo, Lê Thị Thanh Xuân, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Thị Quân, Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị Quỳnh, và Nguyễn Thị Liên Hương. “TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SỨC KHOẺ TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Ở 4 TỈNH CỦA VIỆT NAM”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 2, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3648.