Xuân Tĩnh, Đỗ, Đinh Thị Huệ, và Bùi Quang Huy. “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH BẰNG OLANZAPINE”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3653.