Hùng Kiên, Đỗ, và Trần Thị Hậu. “TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE-CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN MUỘN”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Chạp 9, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3655.