Thị Kiều Sa, Đặng, Nguyễn Thị Thịnh, và Mai Huỳnh Như. “NGHIÊN CỨU TÍNH HỢP LÝ TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH NHÓM CEPHALOSPORIN ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ GIÁ RAI NĂM 2021”. Tạp chí Y học Việt Nam 519, no. 2 (Tháng Mười-Một 13, 2022). Truy cập Tháng Mười-Một 27, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3658.