Thanh Hà, Nguyễn, và Phạm Cẩm Phương. “KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI PHÁC ĐỒ CISPLATIN – 5-FLUOROURACIL UNG THƯ BIỂU MÔ THỰC QUẢN GIAI ĐOẠN II, III TẠI BỆNH VIỆN K”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Hai 9, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3725.