Thị Thu Vân, Lê, và Phan Văn Đức. “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH CỦA PHÌNH ĐỘNG MẠCH NÃO CHƯA VỠ”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Ba 3, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3730.