Thị Huyền Trang, Nguyễn, Nguyễn Quang Trung, và Hồ Mạnh Phương. “TỔNG QUAN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Chạp 1, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3735.