Thị Hạnh Lam, Nguyễn, Nguyễn Văn Hướng, và Nguyễn Hoài Bắc. “RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH NAM GIỚI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp chí Y học Việt Nam 520, no. 1A (Tháng Chạp 28, 2022). Truy cập Tháng Giêng 31, 2023. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/3742.